Hyppää pääsisältöön

Sopimusehdot

Casamedia Ky:n yleiset sopimusehdot internet-pohjaisten tuotteiden ja palvelujen toimittamisesta
 
1 YLEISTÄ 
 
1.1 Soveltamisala
Näitä erityisehtoja sovelletaan Casamedia Ky (jatkossa Toimittaja) internet-pohjaisten tuotteiden ja palveluiden toimituksiin kuluttaja-, yritys- tai yhteisöasiakkaalle tuotteiden ja palveluiden loppukäyttäjinä (Asiakas). Lisäksi sovelletaan toimittajan tietoliikennetuotteiden yleisiä sopimusehtoja kuluttajille tai yrityksille ja yhteisöille sen mukaan minkä asiakas on sopimuksen solminut. Näiden sopimusten soveltamisjärjestys on seuraava: 
 
   1. Palvelukohtainen sopimus
   2. Casamedia Ky:n yleiset sopimusehdot.
 
1.2 Kohde
 
Nämä erityisehdot koskevat Toimittajan internet-pohjaisia tuotteita ja –palveluita.
 
Toimituksiin ei kuulu telepäätelaitteita eikä sisäjohtoverkkoa ellei tästä sopimuksessa tuotteen tai palvelun kohdalla erikseen mainita. Ohjelmistoihin luovutetaan vain käyttöoikeus.
 
Toimittajan palvelun käyttämiseen liittyvät muiden yritysten palvelut kuten esimerkiksi painatus- tai palvelinpalvelut (palvelinpalveluilla tarkoitetaan tässä Asiakkaan tietojärjestelmän, -järjestelmien tai näiden osan liittämisestä ja käyttöoikeudesta kolmannen ulkopuolisen yrityksen palveluun) eivät kuulu Toimittajan vastuupiiriin.
 
2 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 
 
Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai kun Toimittaja tilaus- tai toimitusvahvistuksella on hyväksynyt tilauksen ja alkaneen toimiin sen toteuttamiseksi. 
 
3 TOIMITUS
 
3.1 Yleistä
 
Toimittaja avaa palvelun asiakkaan käyttöön tai luovuttaa Asiakkaalle palvelun käyttöön tarvittavat tunnisteet sovittuun aikaan mennessä sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. Toimittaja on velvollinen tuottamaan palvelun yhtä kuin Asiakas on velvollinen toimittamaan kaiken palvelun tuottamiseksi tarvittavan aineiston sovittuna aikana. Mikäli toimitusajasta ei ole tehty nimenomaista sopimusta, aineisto vaaditaan ja palvelu tuotetaan kohtuullisessa ajassa, joka on vähintään kymmenen (10) viikkoa sopimuksesta riippuen työn laajuudesta sekä osapuolien puoltavista seikoista.
 
3.2 Hinnasto, maksut ja laskutus
 
Toimittaja perii palvelusta Asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaiset maksut. Maksut ja niiden peruste yksilöidään sopimuksessa tai sen liitteessä sekä Asiakkaalle lähetettävissä laskuissa. Toimittaja pidättää itsellään oikeuden veloitus-, laskutus- ja hinnoitteluperiaatteiden sekä hintojen muutoksiin. 
 
Mikäli Asiakas purkaa tai irtisanoo sopimuksen muusta kuin kappaleessa 10.3 mainitusta syystä, on Toimittajalla oikeus pidättää ennakkomaksu ja/tai veloittaa jo Asiakkaan tilaaman palvelun hyväksi tehdystä työstä sekä siitä aiheutuneista kustannuksista Toimittajan normaalien hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti. Lasku on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Mikäli laskua ei ole maksettu viimeistään eräpäivänä, Asiakas on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa ja kaikki perinnästä aiheutuneet kustannukset. Lasku lähetetään Asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen, joka voi olla muukin kuin palvelun toimitusosoite. 
 
Asiakas on kuitenkin vastuussa maksujen suorittamisesta Toimittajalle. Mainitussa tapauksessa Toimittajan tulee lähettää Asiakkaalle ilmoitus maksamattomista laskuista viipymättä. Reklamaatio laskusta on tehtävä kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa sen vastaanottamisesta (katsotaan vastaanotetuksi kolmantena arkipäivänä laskun päiväyksestä). Mikäli maksun maksaminen viivästyy, Toimittajalla on oikeus estää palvelun käyttö ja laskuttaa normaalisti otettaessa palvelu uudelleen käyttöön.
 
3.3 Luottotietojen tarkastaminen, ennakkomaksu ja vakuus
 
Toimittajalla on oikeus tarkistaa Asiakkaan luottotiedot ja harkintansa mukaan vaatia Asiakkaalta kohtuullista ennakkomaksua tai vakuutta. Perusteena ennakkomaksun vaatimiselle voi olla esimerkiksi Asiakkaan konkurssin, vireillä olevan velkajärjestelyn tai Asiakkaan luottotiedoista ilmenevän muunlaisen todennäköisen maksukyvyttömyyden peruste. Toimittaja voi vaatia ennakkoa myös kohtuullisista ja perustelluista syistä kuten esimerkiksi työn/projektin laajuuden perusteella suhteutettuna Toimittajan mittakaavaan. Toimittaja voi kieltäytyä sopimuksen teosta, mikäli Asiakas on ennestään velkaa Toimittajalle tai jos Asiakas on todettu maksukyvyttömäksi tai jos Asiakkaan luottotietoja ei pystytä selvittämään tai muusta Toimittajan esittämästä perustellusta syystä. Toimittajalla on oikeus periä erääntyneet saatavansa viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen. Toimittaja palauttaa vakuuden Asiakkaan vaatimuksesta, kun vakuuden vaatimisen perusteet poistuvat. 
 
Ennakkomaksu vähennetään seuraavista laskuista. Ennakkomaksun palauttamisesta voidaan periä käsittelymaksu.
 
4 PALVELUN TUOTTAMINEN, KÄYTTÖ JA TOIMITUS  
 
4.1 Yleistä
 
Toimittajalla on oikeus tuottaa palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää palvelun tuottamisessa alihankkijoita. Toimittaja toimittaa vedoksen työstä Asiakkaan nähtäville Internetiin, lähettää sen sähköpostitse tai Asiakas voi tulla tarkistamaan työn Toimittajan toimipisteeseen. Asiakkaan halutessa Toimittaja toimittaa vedoksen myös Asiakkaan haluamalla tavalla kuten esimerkiksi CD-levylle poltettuna ja/tai postin kautta; tästä Toimittajalla on oikeus laskuttaa Asiakasta omin laskutusperustein. 
 
Asiakkaan tulee noudattaa sopimusehtoja, hyvää internet-tapaa, mahdollisesti annettavia ohjeita. Asiakas vastaa kaikista hänelle palvelun käytöstä aiheutuvista omista käyttömaksuista tai palvelun käyttöön liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kolmannelle osapuolelle. Toimittaja ei vastaa Asiakkaan päätelaitteiden virheellisistä tai puutteellisista asetuksista.
 
4.2 Palvelun käyttövälineet
 
Asiakas hankkii omalla kustannuksellaan kaikki palvelua varten tarvittavat laitteet, ohjelmistot, liittymät ja yhteydet ja vastaa niiden toimintakunnosta sekä huolehtii siitä, etteivät ne haittaa tai häiritse toimittajan tai muun tietoliikenneverkon toimintaa tai niiden käyttämistä tai niiden muita käyttäjiä. 
 
Asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia mahdollisista muutostarpeista esimerkiksi omiin koneisiin tai laitteisiinsa, tai muista mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, jotka välillisesti aiheutuvat Asiakkaalle ja joista ei ole erikseen sovittu. Toimittaja ei vastaa Asiakkaan käyttämien laitteiden tai muiden ohjelmien toiminnasta tai yhteensopivuudesta palveluun.
 
4.3 Käyttövastuu
 
Asiakas liittää tietojärjestelmänsä tai sen osan palveluun ja käyttää palvelua omalla vastuullaan. Asiakkaan tulee toimia niin, että toimittajalle tai muille käyttäjille ei aiheudu vahinkoa asiakkaan toiminnasta palvelun yhteydessä. 
 
Asiakas vastaa omasta ja henkilökuntansa toiminnasta palvelussa, sekä palveluun jättämistään ja mahdollisesti muihin tietoliikenneverkkoihin levinneistä teksteistä, ohjelmista, tiedoista, tilauksista ynnä muista vastaavista toiminnoista ja niiden tekijän- ja teollisoikeuksista, mahdollisten lupien hankkimisesta ja kustannuksista, muusta laillisuudesta sekä niihin kohdistuvien rikkomusten aiheuttamista seurauksista. 
 
Asiakas sitoutuu olemaan tallentamatta, säilyttämättä, levittämättä, lähettämättä tai välittämättä palvelussa aineistoa, joka on lain ja/tai hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan verkkoon tuottamaansa aineistoon liittyvistä riitaisuuksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista ja korvauksista. 
 
Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan toimittama tai Asiakkaan palvelun kautta toimitettu aineisto ei aiheuta häiriötä verkolle tai muille verkon käyttäjille eikä loukkaa hyvää tapaa (ns. SPAM massalähetykset mukaan luettuna) taikka lain tai viranomaisten määräyksiä tai toimittajan antamia ohjeita. 
 
4.4 Käyttöoikeuden ulottuvuus
 
Palvelun käyttöä varten Asiakkaalle luovutettujen ohjelmien käyttöoikeus rajoittuu sopimuksen voimassaoloaikaan. Ohjelmien kopiointi ja edelleen luovutus on kielletty. Käyttäessään palvelua Asiakas saa valmistaa palvelun osista luvallisen käytön edellyttämät kappaleet, kuten www-sivujen kopiot käytön aikana työaseman muistiin ja selainohjelman välimuistiin. Käyttäjällä ei ole oikeutta valmistaa palvelun osista muita kappaleita eikä levittää osia tai kappaleita edelleen ellei laki sitä erityisesti salli tai palvelussa/sopimuksessa ole sitä erikseen joltain osin sallittu. Asiakas vastaa siitä, ettei toimitettu aineisto loukkaa kolmannen tekijänoikeutta, tavaramerkkiä, toiminimeä tai muita oikeuksia.
 
4.5 Palvelun käyttö omaan liiketoimintaan
 
Asiakas ei saa myydä, välittää tai muutoin luovuttaa palvelua tai sen osaa oman palvelunsa tai tuotteensa osana, eikä jälleenmyydä ostamiaan palveluita ilman toimittajan suostumusta.
 
5 TUNNISTEET JA TIETOTURVA 
 
5.1 Tunnisteet
 
Asiakkaan toimittajalta käyttöönsä saamat tunnisteet säilyvät Toimittajan omistuksessa eikä Asiakkaalla ole oikeuksia niihin sopimuksen päätyttyä. Toimittajalla on oikeus muuttaa palvelun käyttäjätunnusta, numeroita ja muita tunnisteita, jos viranomaismääräykset tai verkosta, asiakkaasta, palvelun toimittamisesta tai tietoturvasta johtuvat tai muut vastaavat syyt sitä vaativat. Toimittaja ilmoittaa muutoksista Asiakkaalle hyvissä ajoin ennen muutosta.
 
5.2 Tietoturva
 
Asiakkaan on säilytettävä käyttäjätunnus, salasana ja kaikki muut näihin verrattavat palvelun tunnistetiedot siten, että ne eivät joudu ulkopuolisten käyttöön. Asiakas vastaa tunnisteidensa avulla tapahtuneesta käytöstä ja salasanan vaihdosta aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista. 
 
5.3 Suojaukset
 
Asiakas on tietoinen siitä, että internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa palvelun ja järjestelmän toimivuuteen puutteita. Asiakas vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän, lähiverkon tai muun vastaavan atk-laitteen tai -järjestelmän suojauksista ja suojauksen tasoista sekä kaikista liittymän turvamekanismeista ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä palveluverkkoon tieten tai tuottamuksellisesti tuomiensa atk-viruksien ynnä muiden vastaavien seikkojen Toimittajalle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.
 
6 PALVELUSSA KERTYVIEN ASIAKASTIETOJEN KÄYTTÄMINEN
 
6.1 Tietojen käsittely
 
6.1.1 Tietojen rekisteröinti
Toimittaja rekisteröi Asiakkaan itsestään ilmoittamat tiedot asiakastietokantaan ja palvelukohtaisiin rekistereihin. Toimittaja voi rekisteröidä henkilötietolain mukaisesti myös muita tietoja asiakkaista, mistä Asiakasta informoidaan henkilötietoja kerättäessä.
 
6.1.2 Tietojen käyttö
Tietoja käytetään palveluun liittyviin tarkoituksiin, esimerkiksi laskutukseen. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastolliseen tutkimustoimintaan sekä toimittajan tuotteista ja palveluista tiedottamiseen Toimittajan viestimien ja palvelujen kautta. 
 
6.1.3 Säilyttäminen ja hävittäminen
Henkilötiedot säilytetään ainakin asiakassuhteen voimassaolon ajan, mutta enintään kolme vuotta asiakassuhteen päättymisestä.
 
6.2 Asiakkaan oikeudet
 
6.2.1 Kielto-oikeus
Asiakas voi kieltää omien tietojensa käytön suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ilmoittamalla asiasta Toimittajalle.
 
6.2.2 Tarkastusoikeus 
Asiakkaalla on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
 
7 HUOLTO, KORJAUKSET JA MUUTOKSET PALVELUSSA
 
Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan toimittajan normaalina työaikana ja niin pian kuin mahdollista. Mikäli Toimittaja tekee huolto- muutos- ym. töitä, ei Toimittaja ole vastuussa, jos näiden töiden vuoksi Asiakkaan teknistä palvelua tarvitsee säätää tai muulla tavalla mukauttaa tai se ei enää riitä palvelun toteuttamisessa tai käyttämisessä tai Asiakkaan teknisissä laitteissa ilmenee muita seurauksia. 
 
Jos Asiakas ilmoittaa Toimittajalle Toimittajan palvelun viasta, jonka syy on Asiakkaan laitteissa, ohjelmissa tai voidaan muutoin katsoa Asiakaan aiheuttamaksi, vastaa Asiakas Toimittajalle aiheutuneista kuluista. 
 
Toimittajalla on alan kehitys huomioon ottaen oikeus muuttaa palvelun toteuttamistapaa. Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa palvelun sisältöä ja hinnoittelua.
 
8 PALVELUN KÄYTÖN KESKEYTTÄMINEN 
 
Toimittajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelu, jos se on välttämätöntä palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai teleliikenteen turvaamiseksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. 
 
Toimittaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku kauan ja että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Toimittaja pyrkii ilmoittamaan Asiakkaalle keskeytyksestä etukäteen. Toimittaja ei vastaa toimenpiteistä aiheutuneesta haitasta eikä keskeytyksestä makseta korvauksia. 
 
Toimittajalla on oikeus ennalta ilmoittamatta keskeyttää palvelu ja estää heti muita verkon käyttäjiä häiritsevät massapostitukset ja muu häiritsevä verkon käyttö sekä sellainen palvelun käyttö ja tietoliikenne ja poistaa sellainen materiaali, jonka viranomainen, kolmas osapuoli tai Toimittaja perustellusti toteaa loukkaavan hyvää tapaa tai lain määräyksiä.
 
Toimittajalla on oikeus keskeyttää palvelun käyttäminen, jos asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen laskun ja viivästys on jatkunut maksukehotuksesta huolimatta yli 14 vuorokautta. Toimittajalla on oikeus periä maksu keskeytetyn palvelun uudelleen kytkemisestä.
 
9 VASTUU VIRHEISTÄ JA VAHINGONKORVAUSVASTUU 
 
9.1 Toimittajan vastuu
 
Toimittaja vastaa vain sellaisista virheistä, jotka johtuvat Toimittajan tuottamuksellisesta sopimuksen rikkomisesta. Toimittaja ensisijaisesti korjaa virheet ja mikäli se ei ole vaikeuksitta mahdollista, Toimittaja vastaa Asiakkaalle virheen takia aiheutuneista välittömistä vahingoista. Toimittaja ei vastaa välillisistä vahingoista eikä maksa muita korvauksia. Maksuttomien palveluiden osalta Toimittaja ei vastaa Asiakkaalle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Toimittaja ei vastaa Asiakkaan palvelua hyväksi käyttäen kolmansilta osapuolilta saamista tiedoista eikä palvelua hyväksikäyttäen saatujen muiden palveluiden sisällöistä eikä toimivuudesta. 
 
9.2 Toimittaja ei vastaa
 
Toimittaja ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista tai haitoista, jotka johtuvat mm.
 
Siitä, että palvelu ei vastaa Asiakkaan tarpeita tai tavoitteita palvelusta, internetistä tai jostain muusta tieto- tai televerkosta tulevasta Asiakkaan tai kolmannen tahon tai henkilön tietojärjestelmään kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä, luvattoman käytön yrityksistä tai muusta vastaavasta seikasta  mahdollisista kustannuksista ja korvauksista, jotka johtuvat siitä, että Asiakas ei ole täyttänyt sopimusta tai Asiakkaan tai muun käyttäjän huolimattomuudesta, laiminlyönnistä tai sopimusrikkomuksesta lain, asetuksen, kansainvälisen tai kansallisen sopimuksen ym. rikkomisesta Asiakkaan palvelun käytön yhteydessä informaation muuttumisesta, katoamisesta tai viivästymisestä palvelun käytön yhteydessä katkoksista tai häiriöistä yleisen tietoliikenneverkon toiminnassa lakien, asetusten, viranomaisten määräysten, ohjeiden tai lausuntojen, taikka alan keskeisten järjestöjen suositusten edellyttämistä oimenpiteistä, tai Toimittajan yleisissä sopimusehdoissa määritellystä ylivoimaisesta esteestä. 
 
9.3 Asiakkaan vastuu 
 
Jos palvelua käytetään Asiakkaan tieten lain- tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan ja se vahingoittaa Toimittajaa tai sen goodwill-arvoa, Asiakas vastaa Toimittajalle aiheutuneesta vahingosta. Asiakas vastaa Toimittajalle, Toimittajan käyttämille laitteille ja ohjelmistoille, tietoliikenneverkolle ja sen muille käyttäjille aiheuttamistaan vahingoista. 
 
Asiakkaan on korvattava toimittajalle ne kustannukset, jotka tämä mahdollisesti joutuu maksamaan kolmannelle osapuolelle Asiakkaan toimenpiteiden tai asiakkaan laitteiston vikojen, häiriöiden tai asiakkaan laitteiston toimittajan verkkoon yhteensopimattomuuden vuoksi. Mikäli kolmas osapuoli käynnistää toimittajaa vastaan oikeudenkäynnin tai ryhtyy muihin toimiin Toimittajaa vastaan Asiakkaan tietoverkossa toiminnan takia, Asiakas vastaa tästä Toimittajalle aiheutuvista kustannuksista.
 
10 SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN 
 
10.1 Irtisanominen 
 
10.1.1 Irtisanomisaika ja -tapa
Sopimus on voimassa sovitun määräajan tai toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on irtisanottava kirjallisesti, ja se päättyy yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomiskuukauden päättymisestä ellei toisin ole palvelukohtaisesti sovittu.
 
Jos toimittaja lopettaa tuotteen tai palvelun tuottamisen tuotannollisista tai taloudellisista syistä tai viranomaisen määräyksiin perustuen, Toimittajalla on oikeus irtisanoa sopimus ilman eri korvausvelvollisuutta ilmoittamalla palvelun lopettamisesta Asiakkaalle kirjallisesti yksi (1) kuukausi etukäteen.
 
10.2 Toimittajan oikeus sopimuksen purkaminen
Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, kun palvelun käyttö on ollut maksulaiminlyönnin takia keskeytettynä yli 14 vuorokautta tai kun Asiakas on rikkonut sopimusehtoja muutoin olennaisesti, etenkin, jos Asiakas muistutuksesta huolimatta ei täytä sopimusvelvoitteitaan on määrätty liiketoimintakieltoon, asetettu konkurssiin, selvitystilaan tai todettu muutoin maksukyvyttömäksi tai on menettänyt tai jättänyt hankkimatta palvelussa tarvittavat viranomais- tai muut luvat  häiritsee muuta teleliikennettä tai muita käyttäjiä käyttää tai sallii käytettävän palvelua laittomaan tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan, tai välittää palvelua kolmannelle osapuolelle osin tai kokonaisuudessaan.
 
Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos Asiakkaan palvelu, jonka kytkettynä oloa palvelun tarjoaminen edellyttää, suljetaan. 
 
10.2.3 Etukäteismaksujen palautus
Mikäli Toimittaja irtisanoo sopimuksen, saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksettu hinta palautetaan rahana ilman korkoa tai käytetään mahdollisesta sopimuksen ehtojen rikkomisesta syntyneen Asiakkaan maksuvelvoitteen maksamiseksi. Mikäli Asiakas irtisanoo sopimuksen, saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksettua hintaa ei palauteta, ellei Toimittaja pidä sitä aiheellisena. 
 
10.3 Asiakkaan oikeus sopimuksen purkamiseen
 
Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus mikäli tuote tai palvelu poikkeaa olennaisesti sovitusta, eikä Toimittaja korjaa puutetta tai uusi palvelua kohtuullisessa ajassa Asiakkaan kirjallisesta huomautuksesta, taikka jos tuotteen tai palvelun toimitus viivästyy kohtuuttomasti Toimittajan tuottamuksesta johtuvasta syystä.
 
Asiakkaan tulee reklamoida kirjallisesti Toimittajalle virheestä neljäntoista (14) päivän kuluessa sekä esittää asiaan liittyvät vaatimukset kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa. Toimittaja ei vastaa välillisistä vahingoista ja näiden aiheuttamista tulon tai vastaavan menetyksistä. 
 
11 SOPIMUSEHTOJEN MUUTOKSET 
 
Toimittajalla on oikeus tarvittaessa muuttaa näitä ehtoja. Toimittaja saa tehdä vähäisiä muutoksia ilmoituksetta. Toimittajan on ilmoitettava olennaisista muutoksista Asiakkaalle yksi (1) kuukausi ennen muutosten voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus kahden viikon ajan sopimusehtojen muutoksesta tiedon saatuaan irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. Toimittaja ei vastaa muutoksista Asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista.
 
12 TOIMITTAJAN JA ASIAKKAAN VÄLISET ILMOITUKSET 
 
12.1 Ilmoittamistavat
Toimittajan ja Asiakkaan väliset ilmoitukset voidaan toimittaa perille joko kirjallisesti, www-sivujen välityksellä tai sähköpostitse. (Huom. ks. Kohta 10.1 irtisanominen) Sähköpostitse ja www-sivujen välityksellä toimitetun viestin katsotaan tulleen perille sillä hetkellä, kun viestin vastaanottajan palvelussa käyttämä laite on ottanut vastaan sähköpostiosoitteeseen  tai www-sivuosoitteeseen toisen osapuolen lähettämän viestin.
 
12.2 Tietojen muutokset
 
Asiakkaan nimi, katu- ja postiosoite ja vastuuhenkilö, jolla on oikeus edustaa Asiakasta, on oltava aina Toimittajan tiedossa.
 
13 SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISEMINEN
 
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Ikaalisten käräjäoikeus. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus nostaa kanne sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on Suomessa asuinpaikkansa. 
 
14 TUOTEPALVELUJEN ERITYISEHTOJA 
 
14.1 Palvelu
Toimittaja toimii palvelun tai sen osan tarjoajana vastaten tuoteen toiminnasta ja ylläpidosta. Tuote tai sen osa tuotetaan toimittajan tai kolmannen osapuolen laite- ja ohjelmistoympäristössä, josta on tietoliikenneyhteydet julkiseen internet-verkkoon. Asiakas vastaa itse tarvittavien tietoliikenneyhteyksien järjestämisestä tiedon hakua ja ylläpitoa varten. 
 
14.2 Sopimuksen voimassaolo
 
Sopimus on voimassa sovitun määräajan tai toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on irtisanottava kirjallisesti, ja se päättyy kolmen (3)  kuukauden kuluttua irtisanomiskuukauden päättymisestä. 
 
14.3 Ylivoimainen este
 
Sopijaosapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta,
 
jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu vapauttamispe-rusteesta. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen oikean 
täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan 
vaikuttava tapahtuma, jota sopijaosapuolen ei ole syytä ottaa huomioon sopimusta tehdessä ja joka on sopijaosapuolista riippumaton, tai jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. 
 
Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen, tietoliikenteen tai energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, kolmannelta osapuolelta hankittujen tai kolmannen osapuolen hallussa olevien tuotteiden tai palvelujen viallisuus tai viivästyminen, kolmannen osapuolen aiheuttama kaapelivaurio taikka muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopijaosapuolista riippumaton syy. 
 
Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellisessä kappaleessa mainitusta syystä tai toisen sopijaosapuolen teon tai  laiminlyönnin johdosta, sopimus velvollisuudentäyttämisaikaa jatketaan niin paljon kun kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.
 
15 ERITYISEHTOJEN VOIMASSAOLO 
 
Nämä ehdot korvaavat kaikki aiemmin voimaan tulleet Casamedia Ky:n palvelujen erityisehdot ja ovat voimassa 1.1.2015 lukien toistaiseksi.
 
Mikäli kirjallista sopimusta ei ole osapuolten välillä tehty, sovelletaan Toimittajan ja Asiakkaan väliseen sopimussuhteeseen näitä ehtoja välittömästi.